Tel: 070-205 11 05 info@sotarnaitranas.se

Regler vid sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll regleras i Lagen om skydd mot olyckor och i Förordningen om skydd mot olyckor.

Sotningsfristen bestämmer kommunen och MSB bestämmer intervallet för brandskyddskontrollen. För den som vill utföra sotningen själv på den egna fastigheten finns möjlighet att söka dispens hos kommunen för så kallad egensotning. Observera att brandskyddskontroll fortfarande skall göras av kommunens utsedde kontrollant även om man beviljats egensotning.

 

Läs mer om reglerna här: 
Lag om skydd mot olyckor (LSO)
Förordning om skydd mot olyckor (FSO)
SRVFS 2005:9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)